(၁)ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မှတ်စု(စာပေးစာယူမှတ်စု)ကအသစ်ပြောင်းလဲပါမည်။

Pocket

ယခုလမှစ၍ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မှတ်စု(စာပေးစာယူမှတ်စု)အသစ်ကိုပြောင်းလဲပါ

မည်။၉လပိုင်းသင်ခန်းစာတင်ခြင်းမှစ၍ပူးတွဲပေးပို့သောဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မှတ်စု

(စာပေးစာယူမှတ်စု)အသစ်ကိုရေးဖြည့်၍တင်ပါ။ယခင်မှတ်စုအဟောင်းဖြင့်တင်သော်လည်းပဲကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊အမှားပြင်ဆင်ခြင်းပြုမှာမဟုတ်သည့်အတွက်သတိထားပါ။

ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မှတ်စု(စာပေးစာယူမှတ်စု)အသစ်၏မျက်နှာဖုံးတွင်မိမိ၏မျက်နှာပုံကိုကပ်၍၊IDနံပါတ်၊အမည်၊ကုမ္ပဏီအမည်အားရေးဖြည့်ပါ။IDနံပါတ်နားမလည်ပါကယခင်မှတ်စုအဟောင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတွက်၎င်းမှကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။

表紙

မျက်နှာဖုံးအားလှန်၍ပထမဆုံးစာမျက်နှာအားရေးဖြည့်ကြရအောင်။သ

င်၏အမည်၊သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်၊သင်၏ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဝင်‌ရောက်သည့်ရ

က်၊သင်၏ကုမ္ပဏီလိပ်စာ၊သင်၏နိုင်ငံပြန်ရန်စီစဥ်ထားသည့်ရက်၊သင့်ဆ

ရာအမည်၊သင်၏ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအမည်ကိုသပ်ရပ်သန့်ရှင်းစွာရေးကြရအောင်။

はじめのページ

မှတ်စုစာအုပ်သစ်၏သင်ခန်းစာအားလုံးပေါင်း၂၃ကြိမ်တွင်ဂျပန်ဘာသာစကားရေးသားခြင်းစွမ်းရည်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပါမည်။လစဥ်သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ(တစ်ခုပြီးတစ်ခု)ဆက်လက်လေ့လာ၍မှတ်စုအားတင်ပါ။(အိမ်စာဖတ်ခြင်းအတွက်သာဖြစ်သော(သဘာဝဘေးအန္တရယ်နှင့်ပတ်သက်၍၊စာစီစာကုံးနှင့်ပတ်သက်၍ဖတ်စာရှိသည့်လများ)၄လပိုင်း၊၇လပိုင်း၊၁၀လပိုင်းနှင့်၁၂လပိုင်းလများတွင်မှတ်စုတင်ခြင်းမရှိပါ။)သင်တန်းကာလမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၊သင်တန်းသားအားလုံးသင်ခန်းစာ(၁)မှစ၍မှတ်စုကိုစတင်ပါ။(※သင်ခန်းစာအားလုံးမပြီးဆုံးခင်မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်ခြင်းလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။)

မှတ်စုစာအုပ်သစ်သည်သင်ခန်းစာတစ်ခုတွင်စာမျက်နှာ၃မျက်နှာ(အဆင့်၃ဆင့်)ရှိပါသည်။ပထမဆုံးစာမျက်နှာ(အဆင့်၁)သည်(မေးခွန်းကိုဖြေကြရအောင်)ဖြစ်ပါသည်။၎င်းသင်ခန်းစာ၏ခေါင်းစဥ်နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်း၏အဖြေကိုရေးကြရအောင်          ။ဤနေရာမှာအဖြေများကိုဆက်စပ်ခြင်းအားဖြင့်စာကြောင်းရှည်(စာစီစာကုံး)ကိုရေးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါမည်။

ရေးထားသောအဖြေများကိုကုမ္မဏီမှတာဝန်ရှိသူများကိုပြသ၍မှန်၊မမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူလို့လည်းရပါသည်။အောက်ဆုံးတွင်သင်ခန်းစာလုပ်သည့်ရက်ဖြည့်ရန်နေရာ(ကော်လံ)ရှိသည့်အတွက်၊မမေ့မလျော့ရေးဖြည့်ပါ။ထိုသို့ရေးဖြည့်သည့်အချိန်တွင်(ကြည့်ရှုပြီး)ဆိုသည့်နေရာသည်ဆရာရေးမှတ်မည့်နေရာ ဖြစ်သည့်အတွက်မည်သည့်အကြောင်းအရာမှမရေးမှတ်ပါနှင့်။

စာမျက်နှာ၂(အဆင့်၂)သည်(ဖတ်ကြည့်ရအောင်)ဖြစ်ပါသည်။ခေါ င်းစဥ်နှင့်အညီစာစီစာကုံးဥပမာကိုရေးသားထားပါသည်။စာစီစာကုံး‌ရေးပုံရေးနည်း၊စကားအကြောင်းအရာဆက်စပ်ပုံဆက်စပ်နည်းအစရှိသည်များကိုမှီငြမ်းကိုးကား၍၊ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။အဆင့်၃၏ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရေးသားမှုအ

တွက်အခက်အခဲရှိသူများမှာ၊အဝါရောင်ပြထားသောနေရာတွင်မိမိအကြောင်းအရာအားပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်မိမိ၏စာစီစာကုံးကိုအပြီးသတ်နိုင်ပါသည်။

စာမျက်နှာ၃(အဆင့်၃)သည်(ရေးကြရအောင်)ဖြစ်ပါသည်။ခေါင်းစဥ်နှင့်အညီစာစီစာကုံးကိုမိမိကိုယ်တိုင်အရေးလေ့ကျင့်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။အဆင့်၁၏မေးခွန်းကိုဖြေကြရအောင်နှင့်အဆင့်၂၏ဥပမာများကိုအသုံးပြုပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ခေါင်းစဥ်နှင့်ကိုက်ညီသောစာစီစာကုံးကိုရေးသားကြရအောင်။ဆရာမှအမှားပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်သည့်အတွက်၊အရေးမတော်လျှင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။စိတ်မပူပန်ပဲ၊လွတ်

လပ်စွာစာစီစာကုံးအသစ်ကိုရေးကြည့်ပါ။

အောက်ဆုံးတွင်(ဆရာမှမှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာပေးခြင်း)နှင့်(ကြည့်ရှုပြီး) နေရာသည်ဆရာအသုံးပြု

မည့်နေရာဖြစ်သည့်အတွက်မည်သည့်အကြောင်းအရာမှမရေးမှတ်ပါနှင့်။

သင်ခန်းစာ၁၉မှ၂၃အထိမှာအဆင့်၁နှင့်အဆင့်၂မရှိသည့်အတွက်၊သင်ခန်းစာ(၁)ခုလျှင်စာမျက်နှာ၁မျက်နှာဖြစ်ပါမည်။အရေးလေ့ကျင့်ခြင်းစုစည်းမှုအဖြစ်၊မေးခွန်းနှင့်နမူနာများမရှိပဲ၊ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းဖြင့်စာစီစာကုံးအရေးလေ့ကျင့်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။

ယခုအချိန်ထိအသုံးပြုခဲ့သောမှတ်စုသည်၊ယခုမှစ၍အသုံးပြုတော့မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ယခုအချိန်အထိ၊စာအပေးအယူအစရှိသည်များကျန်ရှိနေသည့်အတွက်၊တန်ဖိုးထားသိမ်းဆည်း၍၊မိမိနိုင်ငံသို့ပြန် သည့်အခါမလွဲမသွေသယ်ဆောင်သွားပါ။

နားမလည်သည့်အကြောင်းအရာများရှိခဲ့လျှင်၊IPMမှတာဝန်ရှိသူအားမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်၊ facebookနှင့်Youtubeမှဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူခြင်းစာမျက်နှာအစရှိသည်များတွင်ကွန့်မန့်ရေးပို့ခြင်းဖြင့်မေးမြန်းပါ။

2020-09-11|
関連記事

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

CAPTCHA